UBI is a government bank

Translation of "Reseller" in Polish

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
The customer and Dropbox or the Reseller of the customer work together to avoid any withholding tax where exemptions or reduced withholding tax is possible due to the agreement.
Client i Dropbox lub odpowiednio reseller Clienta będą współpracować, aby uniknąć ewentualnych podatków u źródła, jeśli dostępne są zwolnienia lub traktaty o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Imprint has become one of the leading value added nations Reseller (VAR) Servicing the corporate, government, banking, credit card, retail, healthcare and private sectors.
Imprint stał się jednym z czołowych narodów Value Added Reseller (VAR) obsługi korporacyjnych, rządowych, bankowych, kart kredytowych, handlu detalicznego, opieki zdrowotnej i sektora prywatnego.
How can I see the actions of the resellers in my account? Every time a Reseller If an administrator wants to access your account, they will create a single-use link that they can use to log into your management console.
Jak to wygląda, gdy reseller wykonuje na koncie działania w moim imieniu? Gdy reseller Decyduje się na dostęp do Twojego konta jako administrator, tworzy jednorazowe łącze pozwalające mu zalogować się do Twojej konsoli administratora.
ASTEC is an authorized Ubisense partner ASTEC and Ubisense have signed a partnership agreement for cooperation in RTLS distribution on the Polish and Eastern European market, with the status of VAR (Value Added Reseller) ASTEC can offer the latest solutions in the field of real-time location systems.
Status VAR (Value Added Reseller) pozwala oferować Klientom najnowsze rozwiązania z dziedziny Lokalizacji i Identyfikacji Czasu Rzeczywistego oraz jest świadectwem ścisłej współpracy z producentem tego rozwiązania.
It contains information on how to do a Reseller to become.
The customer provides Dropbox or the Reseller the customer adequate evidence that he has paid the withheld or deducted amount to the relevant authority.
Client przedstawi Dropbox lub resellerowi Klienta odpowiednie dokumenty potwierdzające, że zapłacił on odpowiednim organom zatrzymaną lub odliczoną kwotę.
Cheap refurbished laptop market on the internet usually offer a large amount of all types of computers, laptops, portable laptops, notebooks at great discount and wholesale prices for many Reseller and distributors looking for bulk purchase and quantity.
Tanie odnowiony rynek laptopa na Internet ogół oferują ogromną ilość wszelkiego rodzaju komputerów, laptop, laptop przenośnych, notebooków w korzystnych rabatów i cen hurtowych do wielu sprzedawców i dystrybutorów w poszukiwaniu luzem zakupu i ilości.
If Dropbox or the Reseller of the customer qualifies for an exemption or reduced withholding tax under contracts, Dropbox or the Reseller of the customer provides the customer with adequate, documented evidence.
Jeśli Dropbox lub reseller Clienta kwalifikują się do zwolnienia podatkowego lub obniżenia stawki na podstawie takiego traktatu, Dropbox lub reseller Clienta dostarczą Klientowi odpowiednie dokumenty to potwierdzające.
Since 2016, the company has been on the way from a license Reseller to a global MSP in a transformation process.
Company przeszła proces transformacji od 2016 roku, zmieniając się z resellera licencjonowania w globalnego MSP.
If you came to Dropbox Business through one of our reseller partners, you can Reseller temporarily grant access to your management console.
Jeśli kupisz Dropbox Business za pośrednictwem jednego z naszych partnerów-resellerów, możesz tymczasowo udzielić mu dostępu do swojej konsoli administratora.
We are also a Reseller Policy Patrol email software for Poland.
Jesteśmy także dystrybutorem oprogramowania z gamy Polic Patrol Email w Polsce.
That means that the Reseller has full access to your account and has unlimited control over it.
Oznacza to, że reseller zyskuje pełny dostęp do Twojego konta i kontrolę nad nim.
As soon as they have logged in, all administrators of your business account will receive an email notification Reseller Actions taken are recorded in the audit log of your account.
Gdy reseller się zaloguje, wszyscy administratorzy Twojego konta firmowego otrzymają e-mail z powiadomieniem.Wszystkie działania wykonane przez resellera są widoczne w dzienniku inspekcji konta.
Alliance partner Outstanding hardware, software and consulting services in addition to the core competencies of Epicor.Learn more »Channel partners Expert consultants, Reseller and solution providers who lead Epicor customers to success.
Dowiedz się więcej »Partnerzy dystrybucyjni Najlepsi konsultanci, dystrybutorzy i dostawcy rozwiązań pomagają klientom firmy Epicor odnosić sukcesy.
A person who receives a Certificate for Biodiesel and then sells the Biodiesel without producing a Biodiesel mixture must pass on the Certificate for Biodiesel to the buyer and a so-called declaration from the Biodiesel reseller (“Statement of Biodiesel Reseller") add.
Podmiot, który otrzymał świadectwo dotyczące biodiesla, a następnie sprzedał biodiesla nie wytworzywszy mieszaniny biodiesla, powinien przekazać takie świadectwo nabywcy wraz z "oświadczeniem odsprzedawcy biodiesla ".
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 17. Exactly: 17. Elapsed time: 55 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.